CONDICIONS DE COMPRA

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.capsulastupinamba.com és propietat de TUPINAMBA SA amb CIF A58476961 i adreça fiscal en DOMENEC PASCUAL 3 08360, CANET DE MAR (BARCELONA), actuant comercialment sota la marca Cafès Tupinamba.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre TUPINAMBA SA i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

TUPINAMBA SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, TUPINAMBA SA es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L'objecte de la pàgina web és: Venda de cafè en càpsula, cafè mòlt, cafè en gra, així com tes i tisanas, xocolates, galetes, dolços i productes relacionats, com a vaixella i accessoris.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de compra. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de TUPINAMBA SA i la contractació per mitjà d'aquests.

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb TUPINAMBA SA en el telèfon d'atenció al client 937006676 o mitjançant el correu electrònic info@capsulastupinamba.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i català.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una còpia de la comanda realitzada.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent TUPINAMBA SA ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, TUPINAMBA SA es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

TUPINAMBA SA respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts en la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. TUPINAMBA SA disposa d'un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de TUPINAMBA SA, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@capsulastupinamba.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client 937006676 o mitjançant el correu electrònic info@capsulastupinamba.com.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

TUPINAMBA SA realitza enviaments en la Península i Balears. Sent l'import de lliurament en Península de 6,00€, impostos inclosos i, per a Balears de 12,00€, impostos inclosos. Els enviaments són gratuïts per a comandes superiors a 30€.

Per a enviaments amb import inferior a 30€, l'usuari visualitzarà l'import exacte a abonar una vegada que hagi completat les dades d'enviament, sempre abans que faci efectiva la seva compra. Podent modificar en tot cas, el contingut de la comanda.

TUPINAMBA SA lliurarà la comanda en un termini aproximat de 24-48h, a partir de l'endemà a la comanda, si aquest s'ha realitzat abans de les 13h. Per a comandes posteriors a les 13h, les comandes es prepararan l'endemà, sent el lliurament efectiu en 48 hores des d'acceptació del pagament. L'empresa de missatgeria utilitzada serà OXPERTA.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda mitjançant Targeta de crèdit VISA, Mastercard o Maestro:

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de TUPINAMBA SA.

En pagar amb targeta VISA, MASTERCARD o MAESTRO, se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA, MASTERCARD o MAESTRO, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de TUPINAMBA SA al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

La disponibilitat dels productes oferts per TUPINAMBA SA pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que TUPINAMBA SA actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, TUPINAMBA SA en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic o via telefònica. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. TUPINAMBA SA podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per TUPINAMBA SA dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Dret de Desistiment.

El comprador disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a Tupinamba SA, a través de comunicació telefònica al 937006676, o dirigint-se al correu electrònic info@capsulastupinamba.com

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Devolucions

El client estarà obligat a posar-se en contacte Tupinamba SA, en el telèfon 937006676 o mitjançant correu electrònic a info@capsulastupinamba.com per a informar del motiu de la devolució. Tupinamba SA, podrà acceptar o rebutjar el motiu de la devolució. En cas d'acceptació per part de Tupinamba SA, s'enviarà al client una etiqueta de Correus perquè pugui dipositar el paquet en la seva oficina de Correus més pròxima. Sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte que es descomptarà a l'import de la comanda. El cost de devolució serà de 6,00€ impostos inclosos.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per a evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, chequearemos el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. En cas de desistiment es descomptarà l'import de 6,00€ en concepte de despeses de devolució.

TUPINAMBA SA podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d'aquest, segons que condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, est tindrà dret a la devolució del producte, informant a TUPINAMBA del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

TUPINAMBA SA es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de TUPINAMBA SA està situat en DOMENECH PASCUAL 3 08360, CANET DE MAR (BARCELONA) o a través del correu electrònic info@capsulastupinamba.com o en telèfon, 937006676.

Jurisdicció

Així mateix, TUPINAMBA SA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. TUPINAMBA SA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CLÀUSULA FACTURA ELETRÒNICA

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Tupinamba SA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament mitjançant un escrit a l'adreça: DOMENECH PASCUAL 3 08360, CANET DE MAR (BARCELONA).

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per tractar-los a fi de poder tramitar la seva facturació.

Així mateix, l'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@capsulastupinamba.com.

Menu

QR code

Ajustos

Share